Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku

O przedsiębiorstwie...

Deklaracja dostępności

15 lut 2021

PUK EŁK sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.puk.elk.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2010 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25.01.2021 r.

Status zgodności pod względem ustawy:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów aria w tagach semantycnzych

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 25.01.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Wasilewski,  e-mail koordynator@puk.elk.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  +48 604 230 768 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do RPO).

 

Dostępność architektoniczna

 • Sedziba Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  mieści się przy ul. Suwalskiej 38 w Ełku
 • Do budynku prowadzi 1 wejście.
 • Wejście rozmieszczone jest od strony parkingu.
 • W budynku występują schody
 • [Sposób poruszania się po budynku ]
 • Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe, w tym wyznbaczone miejsce dla niepełnosprawnych
 • Nie ma możliwości wchodzenia do budynku z psami, o ile pies nie jest przewodnikiem osoby niepełosprawnej
 • Pracownicy nie posiadają umiejętności porozumiewania się językiem migowym
 • Strona internetowa spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA
 • Na stronie dostępna są 3 wersje kontrastowe
 • Na stronie internetowej nie jest dostępna opcja czytająca

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ełku

ul. Suwalska 38, 19-300 Ełk warmińsko-mazurskie Polska

+48 876102525
wersja z wysokim kontrastem
Zamknij komunikat
Szanowny Użytkowniku! Serwis www.puk.elk.pl posiada zaimplementowaną technologię cookies.

Jednocześnie informujemy, że nie przechowujemy Twoich danych osobowych. Dalsze korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją technologii cookies.